เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข

  โดยการเข้าถึงเว็บไซท์นี้ให้ถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันธ์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น แต่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับกฏข้อบังคับเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ สื่อที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายเครื่องหมายทางการค้า

 • ลิขสิทธิ์การใช้

  เราอนุญาตให้คุณดาวน์โหลดสำเนาของสื่อจากเวปไซท์ของ www.ubontown.com เพื่อการใช้งานส่วนตัว ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น การอนุญาตให้ใช้งานนี้ ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ และภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณยอมรับว่าจะไม่:

  1. แก้ไขหรือทำสำเนาสื่อ
  2. ใช้สื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือการเปิดเผยต่อสาธารณะชน (ในเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) ใดๆทั้งสิ้น
  3. พยายามแกะหรือเจาะระบบซอฟแวร์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ www.ubontown.com
  4. ลบสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์จากสื่อต่างๆ หรือ
  5. โอนสื่อ software หรือรูปภาพให้บุคคลอื่น หรือฝากสื่อเหล่านี้ไว้ที่เซริฟเวอร์ภายนอก

  ลิขสิทธิ์นี้จะถูกระงับทันทีหากคุณละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้ และ www.ubontown.com มีสิทธิ์ยกเลิกลิขสิทธิ์นี้ได้ตลอดเวลา ในการยกเลิกลิขสิทธิ์นี้ คุณจะต้องทำลายสื่อดาวน์โหลดที่อยู่ในความครอบครองของคุณไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสิ่งพิมพ์

 • คำสงวนสิทธิ์

  การให้บริการ และการเข้าถึงเว็บไซต ์และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีลักษณะ "ตามที่เป็น" ไม่มีการรับประกันใดๆ รวมถึงไม่มีการรับประกัน ในเรื่องความเหมาะสมในการใช้งาน หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา www.ubontown.com ไม่มีการรับประกันเกี่ยว กับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมในเนื้อหา ของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ www.ubontown.com ไม่รับประกันว่าการใช้งานเนื้อหานี้ในไซต์ จะละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่ www.ubontown.com ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นสาขา และ www.ubontown.com ไม่มีภาระผูกพันธ์ที่จะปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

 • ข้อจำกัด

  www.ubontown.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง ทางอ้อม อุบัติเหตุ การลงโทษ หรือความเสียหายจากการสูญเสียข้อมูล หรือผลกำไร ที่เกิดจาก

  1. การใช้
  2. ความไม่สามารถใช้
  3. ผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้
  4. เนื้อหาที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือ
  5. ข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่อง ของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ถ้าการใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ก่อให้เกิดความจำเป็นในการของรับการซ่อมแซม หรือแก้ไขอุปกรณ์ หรือข้อมูล ผู้ใช้ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในศาลปกครองบางแห่ง กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่อาจไม่อนุญาตให้ยกเว้นข้อจำกัด ของความเสียหาย หรือความ เสียหายที่เกิดตามมา ดังนั้น ข้อจำกัดที่ีเกิดขึ้น ตามที่กล่าวมา อาจใช้ไม่ได้สำหรับคุณ
 • การปรับปรุงและข้อผิดพลาด

  www.ubontown.com อาจทำการเปลี่ยนแปลง เนื้อหาในไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

  www.ubontown.com ไม่ได้ควบคุม หรือรับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ www.ubontown.com ไม่สามรถรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาเหล่านี้ รวมถึง ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่พบ หรือผลลัพธ์ที่อาจจะได้รับโดยการใช้งาน การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นกระทำการตามความเสี่ยงและค่าใช้ จ่ายของคุณเองเท่านั้น

 • การปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งาน

  www.ubontown.com อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

 • กฎหมายที่บังคับใช้

  เงื่อนไข เหล่านี้ ถูกควบคุมโดย และตีความตามกฎหมาย โดยไม่มีผล หรือข้อขัดแยัง ต่อหลักปฏิบัติ ของกฎหมาย