ของเล่นบทบาทสมมุติ

  • ตุ๊กตาเด็ก มีเสียง
  • ห้องครัวของเล่น
  • เครื่องดนตรี เครื่องมือ
ของเล่นบทบาทสมมุติ

ของเล่นบทบาทสมมุติ (Role Play) หรือของเล่นหม้อข้าวหม้อแกงเป็นของเล่นที่อยู่คู่กับการเล่นของเด็กมาตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุบัน การเล่นบทบาทสมมุติเป็นการสมมุติว่าตัวเองเป็นตัวละครนั้นๆ

การเข้าถึงบทบาทของตัวบุคคล ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในด้านการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแสดงออก การพูดและการใช้ภาษา การแสดงท่าทางสื่อความหมาย พัฒนาด้านจินตนาการ เด็ก ๆ จะมีความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปต่อยอดให้กับองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ

อีกทั้งยังช่วยฝึกทักษะในการใช้ภาษาและการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย  ของเล่นบทบาทสมมุติช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนาน  จึงช่วยให้เด็กมีสมาธิและจิตใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งของหรือเรื่องราวที่อยู่ตรงหน้า เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในภายหน้าต่อไป